Iskolánk kórusai

    Jelenleg intézményünkben két kórus mûködik. A harmadik és negyedik osztályosok alkotják a kicsinyek kórusát, az 5-8. osztályos tanulók a nagykórust. E két kórus tagjai az ének-zenei csoportok tanulói, akiknek emelt szintû oktatásuk része a kórusmunka.
    A magas szintû mûvészi munka a karéneklésben teljesedik ki mûveltséget közvetítõ és szolgáltató szerepkörben. E terület olyan sajátosan egyedi magatartás lehetõsége az iskolai közösség számára, amellyel más tantárgyak nem rendelkeznek, ugyanakkor szolgáltatást nyújt kultúra közvetítõjeként a társadalom felé.
    A kórusok évente 2 alkalommal /karácsonykor és évvégén/ önálló koncerttel mutatkoznak be a kedves szülõknek, rokonoknak ismerõsöknek, de aktív résztvevõi az iskolai ünnepélyeknek is. Rendszeresen szerepelnek a város rendezvényein, október 1-én, a Zenei Világnapon és az országosan megrendezett ÉNEKLÕ IFJÚSÁG hangversenyein. Iskolánk nagykórusa képviselte megyénket a 2003. augusztus 19-én a fõvárosban, a Hõsök terén megrendezésre került Örömkoncerten.


Kiskórusunk

A kiskórust Nényei Annamária, Strasszerné Farkas Márta, Gere Lászlóné és Mohai Judit után 2001. szeptemberétõl újból Molnárné Rádl Margit vezeti. Azóta elért eredményeink:
Érd, 2002. április 20. a VII. Pest megyei és Regionális Kórusfesztiválon KARNAGYI KÜLÖNDÍJ
2002. április 24. részvétel az Éneklõ Ifjúság hangversenyén
2002. május 2-5. a VII. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon oklevél
       „ A legkisebbek lelkes és átélt muzsikálásáért, a Borlói Gyermekdalok bemutatásáért”
Olomouc-Csehország, 2002. június 8. a XXX. Éneke Ünnepe kórusfesztiválon a gyermekkórus kategóriájában EZÜST DIPLOMA
Érd, 2003. április 5. a VIII. Pest megyei és Regionális Kórusfesztiválon NÍVÓ DÍJ
2003. április 16. az Éneklõ Ifjúság hangversenyén ARANY MINÕSÍTÉS DIPLOMÁVAL
2003. június: közremûködés a Szõnyi Erzsébet: Didergõ király címû gyermekopera bemutatóján
2003. október 1. a Zenei Világnapon átadott a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétõl DÍCSÉRÕ OKLEVÉL
Érd, 2004. április 17. a IX. Pest megyei és Regionális Kórusfesztiválon KÜLÖNDÍJ
2004. április 22. az Éneklõ Ifjúság hangversenyén ARANY MINÕSÍTÉS DIPLOMÁVAL
2004. október 1. a Zenei Világnapon átadott a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétõl DÍCSÉRÕ OKLEVÉL

Nagykórusunk

A nagykórust Deák Zsuzsanna, Mohai Judit és Vörös János után 1999. szeptemberétõl Mohai Judit és Strasszerné Farkas Márta irányítja. Legjelentõsebb eredmények:
Szlovénia, 1995: NEMZETKÖZI I. DÍJ ifjúsági kategóriában, karnagy: Mohai Judit
2000. április: az Éneklõ Ifjúság hangversenyén ARANY MINÕSÍTÉS DIPLOMÁVAL
2000. október 1. a Zenei Világnapon átadott a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétõl az ÉV KÓRUSA OKLEVÉL
2002. április 5. az Éneklõ Ifjúság hangversenyén ARANY MINÕSÍTÉS DIPLOMÁVAL
2002. október 1. a Zenei Világnapon átadott a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétõl az ÉV KÓRUSA OKLEVÉL
2003. június: Szõnyi Erzsébet: DIDERGÕ KIRÁLY CÍMÛ GYERMEKOPERA BEMUTATÓJA
Budapest,2003. augusztus 19. szereplés az ÖRÖMKONCERTEN
2004. április 22. az Éneklõ Ifjúság hangversenyén ARANY MINÕSÍTÉS DIPLOMÁVAL
2004. október 1. a Zenei Világnapon átadott a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétõl az ÉV KÓRUSA OKLEVÉL
A kórus rendszeresen részt vesz az Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus FesztiválonNapközis csoportok

    Napközis csoportokat az alsó tagozatosok számára szervezünk szülõi igény alapján. Az 1-2. és 3-4. évfolyamon külön dyslexiás csoport mûködik. Igyekszünk a szülõk számára legkedvezõbb étkezési lehetõségeket biztosítani. Nem kötelezõ a háromszori étkezés, lehetséges a tanóra látogatása menza térítés mellett is. Az étkezés térítési díjhoz kötött.
    A napközinek nemcsak az a célja, hogy a gyermekek felügyeletérõl gondoskodjon, és a házi feladatot elkészítesse, hanem feladata, hogy átfogó tevékenységi rendszerével, - az étkezést is beleértve – alakítson ki a tanulókban olyan életritmust, szokásokat, melyek kiegyenlítik a családok nevelési különbségei (másság elfogadása, egymás segítése, tiszta, rendes környezet kialakítása).
    A napközi keretében szervezett kulturális, sport, játék, technikai foglalkozások beépülnek a NAT és a helyi kerettanterv követelményrendszerébe, illetve kihasználják, elmélyítik a tanórai ismereteket.
    Kidolgoztuk a környezetvédelmi projectet, mely témáiban kapcsolódik az alsó tagozatos környezetismeret tananyagához.
    Tanulóinknak lehetõségük van az iskolai könyvtár használatára.
    Hangsúlyt fektetünk számítástechnikai ismeretek elsajátítására.
    Az idõjárási viszonyokhoz alkalmazkodva napi 45 percet lehetõleg a szabad levegõn töltünk. Heti két alkalommal tornatermi játékos testmozgást biztosítunk napköziseink számára.
    Tanulóink szeretnek napközisek lenni a változatos, sokrétû, színes programok miatt. Tanítóink törekszenek arra, hogy minél teljesebben kitöltsék a tanulók napköziben eltöltött idejét.
    Mindezen elfoglaltságok mellett marad idõ az önálló, szabad, önfeledt játékra is.

Napközis kirándulás képeiSzakkörök

    Szakköreinket egyrészt tanulói igények alapján, másrészt hagyományaink szerint mûködtetjük. A tagok önkéntesen csatlakoznak a munkához. A részvétel ingyenes. Jelenleg mûködõ szakköreink a tehetséggondozást illetve a felzárkóztatást egyaránt szolgálják (néptánc, báb, német, angol, drámajáték, rajz, informatika). A tanórán kívüli foglalkoztatáson túl biztosítjuk a tehetséges tanulók versenyeztetését, versenyekre, bemutatókra történõ felkészítését, pályázatokon való részvételét.Iskolai sportkörök

    A rendszeres testmozgásnak az egészség megõrzése érdekében az életmód szerves részévé kell válnia. Célunk, hogy tanulóink mind nagyobb százaléka kapcsolódjon be az iskolai sportkörök munkájába.
Atlétika, tollaslabda, labdarúgás, kosárlabda sportágak terén évek óta kimagasló eredmények születtek városi, megyei, országos szintû versenyeken, bajnokságokon, diákolimpiákon.
    Törekvésünk, hogy nagyobb számban toborozzunk résztvevõket ezekre a versenyekre.
A közoktatási törvény elõírásai szerint biztosítjuk az iskolai sportkörök mûködtetését. Így tesszük lehetõvé tanulóink számára a mindennapos testedzést.


Hittan

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelõ és oktató tevékenységétõl függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.


Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák

    Az iskola nevelõi a tantervi követelmények teljesülése, a nevelõmunka elõsegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást vagy erdei iskolát szerveznek. A tanulmányi kiránduláson és az erdei iskolában való részvétel önkéntes, a felmerülõ költségeket a szülõknek kell fedezniük.
    Minden évben jelentkezünk a pákozdi egynapos erdei iskolai programra. Az ottani arborétumban szakemberek vezetésével rendszerezhetik, bõvíthetik ismereteiket, tudásukat a természetrõl a gyermekek. Átérezhetik az ember felelõsségét a természet értékeinek megõrzése iránt.

 

Szabadidõs foglalkozások

    A szabadidõ hasznos és kulturált eltöltésére kívánják a nevelõtestület tagjai a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülõ igényekhez és a szülõk anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidõs programokat szerveznek (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeum-látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).
    A szabadidõs rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülõ költségeket a szülõknek kell fedezniük.